စက်ရုံခရီး

စက်ရုံ

၁ (၁)၊
(၄) ၁၊
၁ (၅)၊
၁ (၂)၊
၁ (၃)၊

အသင်းအဖွဲ့

၁
၂
၃
၄

ပြပွဲ